A megszégyenítés a nemzetközi kapcsolatokban

respect

Milyen szerepe van a vélt vagy valós megaláztatásoknak a nemzetközi kapcsolatokban, vagy mondjuk a skótok, katalánok függetlenségi törekvéseiben? Hogyan lenne érvényesíthető a társadalmi igazságosság vagy a demokrácia elve világszinten – alkalmasak e célra a nemzetközi szervezetek vagy az uniós konstrukció? Bertrand Badie francia politológussal beszélgettünk, idén tavasszal megjelent Le Temps des humiliés (A megalázottak ideje) c. könyve apropóján. Interjú két részben.

 

I. Egy elbaltázott nemzetközi rendszer

 

– A megaláztatás az emberi viszonyok egyik alapvető élménye, ön szerint azonban mára a nemzetközi kapcsolatok rendszerének egyik működési elvévé vált. Miért? 

 ©DRFP/Odile Jacob.
©DRFP/Odile Jacob.

– A megaláztatás az emberi kapcsolatokban mindig is létezett, minden kultúrában, de nem volt ilyen szerepe a nemzetközi játszmák szervezésében, mint ma. Ez az új szerep két okra vezethető vissza: egyrészt a társadalmak egyre inkább belefolynak a konfliktusokba és a háborúkba, másrészt a globalizáció nyomán a nemzetközi rendszer mélyen egyenlőtlenné vált, míg korábban összehasonlítható hatalmak ütköztek egymással. A nemzetközi rendszert nem csupán az államközi kapcsolatok alakítják, hanem a társadalmi mozgalmak is, amelyek gyakorta úgy érezhetik, megalázza, marginalizálja vagy elutasítja őket a nemzetközi rendszer, kizáródnak a döntésekből.  Így pl. az ukrajnai konfliktus nem kifejezetten államközi, hanem államok és társadalmi mozgalmak között zajlik, az aszimetrikus szituációk pedig szükségképpen megaláztatáshoz vezetnek. Ezt élhették át a Majdan azon tüntetői, akiket kezdetben nyugatpártinak neveztek, azután pedig az oroszbarát vagy oroszajkú ukrajnai lakosság az új ukrán rezsim döntései nyomán. A második faktor a nemzetközi rendszeren belüli egyenlőtlenség: a mai konfliktusok zöme gyengéket állít szembe, avagy gyengéket és hatalmasokat. A mai csatamező nem Európában van, mint 4 évszázadon keresztül volt, hanem Afrikában és a Közel-Keleten, olyan társadalmakat érintve, amelyek nem tudnak integrálódni a nemzetközi rendszerbe.

– Mikor következett be ez a minőségi változás? A megaláztatás szervezési elvvé válásának történelmi fordulópontját az első világháborúra teszi…   

– Az igazi kiindulópont a francia forradalom: európai történelmünkben ez az a pillanat, ahol a társadalmak belépnek a nemzetközi játszmába. A francia forradalmi hadseregek az általános hadkötelezettségen alapultak; a korábban jellemző „profi” katonák helyett az egész népet mozgósították, és a cél nem csupán hatalmi célkitűzés volt, hanem a népek felszabadítása, illetve a forradalmi modell terjesztése. A francia forradalomtól kezdve a háború arra törekszik, hogy konkrétan bevonja a társadalmakat. Miért lesz ez megaláztatások forrása? Az egyik okot már említettük: mivel korábban a háborúk egyenlők, stratégák, „józan monstrumok” között zajlottak, olyan mérkőzések voltak, ahol a fejedelmek korrigálták a már meglévő hatalmi egyensúlyt, a megaláztatás ezért.

A másik tényező az, hogy a háború csak a katonai dimenzióban nyilvánult meg, nem voltak még nemzetek, és a konfliktus nem tűnt világképmodellek konfrontációjának. A francia forradalomtól kezdve a győztesek jobbára rákényszerítik modelljüket a legyőzöttekre, ami a vereséget még megalázóbbá teszi. A forradalmak nyomvizén az egész 19. század nemzetek és nacionalizmusok konstruálásának időszaka, ami a háborúkat a folyamatos revans eszközévé alakítja át. Remek példa a három egymást követő francia-német háború, ahol már nem a hatalmi viszonyok korrekciója a cél, hanem a másik eltiprása. 1871-ben a versailles-i palotában a francia identitás jelképes helyén kiáltják ki a Német Reicht. Amikor azután Németország veszít 1918-ban, ugyanennek a versailles-i palotának tükörtermében folynak a tárgyalások, és a legyőzött hatalmakat, Németországot, az Osztrák-Magyar Monarchiát vagy az Oszmán birodalmat meg sem hívják.

Épp ezért volt ez a versailles-i béke katasztrófa egész Európának, hisz azonnal táplálni kezdte a II. világháborúba és főképp a nácizmusba torkolló revanslogikát. A német kérdés rendezésének módja a II. világháború másnapján valószínűleg megkímélte a világot egy harmadik revanstól, amennyiben a nácizmus lett elítélve, míg Németországot rögtön integrálták Európába. A versailles-i béke persze a magyarok számára is nagy trauma volt, teljesen érthető módon, a történelem egyik óriási tévedése. Amit szemmel láthatólag még nem sikerült feldolgozni, mindig meglepődöm, amikor Önöknél járok, mennyi Nagy Magyarország térkép van ma is a könyvesboltokban…

– Az új nemzetközi rend egyik konstruáló eleme a gyarmatok felszabadulása, amit ön szerint teljesen „elszúrtunk”… Kikre gondolt? A franciákra, esetleg egész Európára?

– Mindenkire. Látni kell, hogy 1945 után három döntő történelmi folyamat ment végbe: a dekolonizáció, a globalizáció és a kétpólusú berendezkedés vége. Mindhármat elrontottuk. A dekolonizációnak három tétje volt; először is új, szuverenitást célzó politikai rendszereket létrehozni. Sietősen jártunk el, ami érthető, de épp ezért, ahelyett, hogy kitaláltuk volna e rendszereket, utánoztunk. Az Afrikában, Ázsiában és talán a Közép-Amerikában, Óceániában létrejött államok is az európai modell durva másolatai, anélkül, hogy az érintett társadalmak kultúrájához, történelméhez idomultak volna. Ez volt az első kudarc, aminek nagyon hamar láttuk az eredményét: katonai puccsok, az államok összeomlása.

A második tét az lett volna, hogy ezek a szuverén országok beilleszkedjenek a nemzetközi rendszerbe. Ezt az integrációt azonban közöny és passzivitás kísérte, ami az új államok marginalizációjához vezetett. Az ENSZ multilateralizmusa 1945-ben alakult ki, tehát az új országok úgy voltak kénytelenek aláírni az ENSZ alapokmányát vagy az emberi jogok nyilatkozatát, hogy ezeket hozzájuk igazították volna. Így, ahogy mondani szoktam, passzív polgárai lettek az új nemzetközi rendnek.

A harmadik kihívás az lett volna, hogy a globalizációval való találkozás pillanatában itt Európában, módosítsuk a másságról alkotott víziónkat. De ez sem sikerült. Egy olyan új világban, ahol már nemcsak az ugyanazzal a történelemmel rendelkező szomszédainkat kellene elfogadnunk, a teljesen más kultúrájú államokat nem tudtuk beépíteni az univerzálisba, a globalizáltba. Ezért a posztkoloniális kontextusban inkább a nem nyugati kultúrák stigmatizációját fejlesztettük ki – természetesen az iszlámra és az iszlamofóbiára gondolok, de Kínát és a banálissá váló sinofóbiát, a kínaiak elleni előítéleteket is említhetnénk.

A gyarmatosítás végének kudarca tehát e 3 fő elemből tevődik össze: elszúrtuk a szuverén államok konstrukcióját, elszúrtuk az integrációjukat a nemzetközi rendszerbe, és nem sikerült kiterjesztenünk az alteritás vagy a másság fogalmát más kultúrákra. Ez a kudarc ma is a megaláztatások bővizű forrása: ez áll a nemzetközi rendszer középpontjában, ennek függvényben működik, és ez termeli a feszültségeket és erőszakot, amit ma tapasztalunk.

– Azt állítja, hogy Franciaország számára különösen nagy nehézséget okoz, hogy a posztkoloniális helyzetben értelmezze magát. Inkább hajlik a neokolonializmusra, pl. úgy véli, hogy „felelősséggel” tartozik egyes afrikai országokért, ezért katonailag is közbelép. A többi nyugati hatalom jobban kezeli az új állapotokat?

– Sajnos úgy látom, hogy az egykori gyarmatosítók közül Franciaország az, ahol a legtöbb nehézséget okozza, hogy egykori birodalmához képest definiálja magát. Belgiumban nem így történt, de ott persze nem is akadtak igazán források a posztkolonialista hatalomként való fellépésre. Próbálkozott ugyan a ruandai és a kongói konfliktusban szerepvállalással, de nagyon gyorsan túlléptek rajta az események. Spanyolországnak főképp Latin-Amerikában voltak gyarmatai, Afrikában csak pöttyökben, nem adódtak speciális poszkoloniális gondjai. Portugáliának nagyon sok nehézséget okozott a dekolonizáció, de ma már nem lenne képes gyámkodni az egykori területei felett… mit tehet a kis Portugália Angolával szemben? A régi gyarmattartók közül egyedül Nagy-Britanniát hasonlíthatjuk össze Franciaországgal. A Commonwealth sikeresnek mondható, mert elég szervezett és inkluzív volt ahhoz, hogy egyensúlyozzon és behatárolja a brit intervenciókat. Ez a regulációs mechanizmus nem működött a francia uralom alatt állt területeken. Egy másik ok az, hogy Nagy Britannia a háború után másfajta külpolitika felé orientálódik, jóval atlantistább, jóval integráltabb az USA által irányított nyugati tömbbe, az USA privilegizált partnere inkább, mint magányos kalandor volt gyarmatain. Ezért a britek legfőbb diplomáciai kezdeményezései az atlanti szférán belül érvényesülnek, miközben a De Gaulle-féle szuverenizmus főleg az egykori birodalom iránt érdeklődött. A franciák arra használták az egykori gyarmatokon való fokozott beágyazottságot, a déli kapcsolatokat, hogy az amerikai birodalomhoz képest külön utat építsenek.

– Mit gondol, a megaláztatás mint strukturális elv jellemző-e az Európai Unióra is?

– Onnantól kezdve, hogy az EU egyenlőtlenné vált, megfertőzte a megaláztatás vírusa. Persze csak módjával, hiszen egyetlen európai országban sincs olyan mértékű nyomor és konfliktus, mint egyes „déli” társadalmakban. Három lépést neveznék meg, ami törékenyebb helyzetbe hozta Európát. Az első fázisban, amikor a hatok uniója megalakult, különböző esélyük volt a vezető szerepre. Németország és Olaszország a vereség állapotából emelkedett ki, a Benelux kicsi volt, Franciaországban pedig De Gaulle tábornok volt hatalmon, ami szinte magától eredményezte a franciák domináns szerepét az uniós konstrukcióban. Ezt partnereink rosszul élték meg; fiatal koromban személyesen is tapasztaltam azt az állandó irritációt, szinte frankofóbiát, főleg Németországban, de a Benelux államokban is.

A második lépésben a francia hegemóniára való törekvés jelensége súlyosabb lett és módosult: MaastrichtAmsterdam már a német-francia tandem dominanciájáról szól. Amikor létrejön egy regionális halmaz, rögvest kiemelkednek helyi hatalmak, amelyek a többé-kevésbé integrált halmazban, mint mondják, a ”motor szerepét” kívánják betölteni. Lassanként, a hetvenes évektől néhány évvel ezelőttig még egész jól működő páros, megerősítette a megaláztatás érzetét a partnerek körében, akik közben egyre többen lettek. Véleményem szerint részben ezzel magyarázható az Unió megosztottsága 2003-ban az iraki háborút illetően. Chirac és Schröder nagyon ellenségesen viszonyultak az intervencióhoz, a közepes és kis hatalmak pedig, hogy egyediségüket is felmutassák, az USÁ-választották. Így tett Portugália, Hollandia, Dánia és a keleti és közép-európai államok, akiket mellesleg Chirac is megalázott, amikor a „tízek felhívása” után azt mondta, hogy az illető országok „elszalasztották az alkalmat, hogy csendben maradjanak” – ami egy megalázó formula, még ha talán nem is tévedett olyan nagyot.

A harmadik lépés a 2007-2008-as bankválsággal következett be, amely megerősítette az egyenlőtlenségi helyzetet, létrehozva az Unión belül a megsegített és a segítő országok kategóriáit, aláhúzva az erősebbek és gazdagabbak jóakaratától való függést. Az a mód, ahogy Görögországgal bántak, és az a megaláztatás, amit a görögök átérezhettek, valódi fordulópontot jelent az Unió történelmében. A görög szindróma mögött ott találjuk a többi, hasonló helyzetben lévő ország problémáit. A szolidaritást pedig legfeljebb azoknak az országoknak a részéről volt érezhető, akik hasonló cipőben jártak:  spanyolok, portugálok, olaszok és valamennyire a franciák. Ez az az elképesztő időszak, amikor a görög tüntetéseken Hitler vonásaival felruházott Angela Merkel de facto két kormányfőt mozdít el állásából: Berlusconit és Papandreut. Hogy olyan nomenklatúra-közgazdászokat tegyenek a helyükre, akik többé-kevésbé kötődnek a Goldman Sachshoz vagy a MIT-hez, mint Lukasz Papadímosz és Mario Monti.

A megszégyenítés tehát jelen van Európában is, még ha nem is itt találjuk a jelenség legkirívóbb eseteit. Fontos látni, hogy nem arról van szó, hogy a gazdag és erős németek kicsúfolják a görögöket, hanem egy strukturális működési módról, amely nem lát más utat, mint gyámság alá venni bizonyos államokat, hogy aztán előírjon, a gazdasági mellett bizonyos politikai viselkedést. Ez a megaláztatás mechanizmusának lelke, és hozzátenném, hogy az efféle működés erőszakot gerjeszt, sőt akár háborút is. Jól látjuk, milyen tiltakozó társadalmi mozgalmak jöttek létre Dél-Európában. Hiba pl. gyenge láncszemként látni Görögországot, ahogy a németek teszik, hiszen az európai test részéről van szó. A mai helyzet olyan, mintha az agyam kártalanítást követelne, mert túl sokat foglalkozom a lábam problémáival. Ez abszurd. Fel kell tárnunk e diszfunkciók gyökereit, mert lehetséges egy másféle Európa, ami nem segélyezőkre és segélyezettek táboraira szakad, hanem a szolidaritás nevében működik együtt.

Dobsi Viktória

2. rész: Rossz Fiúk és Messiások a nemzetközi rendszerben

 

 • Kim Cat

  “a transzparencia, mint érték”
  Nem vagyok elfogult (kicsit talán), de állami cégek esetében legelőször tudatosítani kellene egyes vezetőkben, hogy közpénzből működnek, bár néha pontosan tudják, hogy nem a sajátjuk, amit adogatnak minden szíre-szóra. Senkinek nem érdeke az átlátható pénzmozgás. Mi előny származna belőle?

 • http://anonymand.blogspot.com anonymand

  Tisztelt Zoltán!

  Elég elkeserítő a kép, amit az elmúlt négy év alapján a szegénység, annak is kiemelkedően fontos szegmense, a gyermekszegénység alapján le lehetett festeni.
  És mit hoz a jövő?
  A szegénység, úgy nagy általánosságban értve, nőni fog.
  Nőni, hiszen növekedhetnek a bérek, javulhat a reálbér, ha egyszer a középosztály egy részének lassan szegénységbe csúszását okozó intézkedések fennmaradnak. Mert “Folytatjuk!”.
  És nőni fog a szegénység, ugyan mitől javulhat a helyzet a gyermekszegénység terén?
  Választások után teszik majd közzé (ha teszik) a részleteket Varga beharangozott intézkedéseiről. Befagyasztják a szociális kiadásokat? Csökkentik a szociális kiadásokat?
  Hiszen így is katasztrofális helyzetről, brutális romlásról beszélhetünk a 2010-es kormányváltáshoz képest.

  Szóval mit hozhat a jövő?

  Vagy már az első intézkedés meg is történt, a problémát kezelendő:
  “A szabályozás művészete”
  hvg.hu/velemeny.nyuzsog/20140912_A_szabalyozas_muveszete?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201410
  A számok majd javulni fognak…

  Tisztelettel:
  anonymand

  • Kevin McCormic

   Semmi jót

   • http://anonymand.blogspot.com anonymand

    Én sem várok jót.
    Hiába a metodika esetleges változtatása, hiába egyes adatok közlésének megszüntetése, a valóság előbb, vagy utóbb napvilágra kerül.
    Hiába több a közmunkás mint korábban, az nem segítség a szegénység ellen.
    A nyomor mértéke változik, de nem csökken a szegények száma.
    Amikor a kormány minden eddiginél többet költ (nem csak EU-s forrásokból) a gyermekétkeztetésre például, annak nyomós oka van.
    Muszáj költeni.
    Még ha a KSH díjat nyer is a kozmetikai versenyben…

 • Online

  Más nem jut eszembe a szomorúságtól, a csalódottságtól és hogy ismét hazudtak, hazudtak és hazudnak.

  https://www.youtube.com/watch?v=4lDbEaH5Ecc

 • szorokin

  MAGYARORSZÁG JOBBAN TELJESÍT!

 • nedudki

  Ez nagyon durva, de simán elfogadjuk. Sőt népszerű ötlet a családi-pótlék csökkentése / befagyasztása már csak a “cigányok megélhetési gyerekvállalásának visszafogása” címén is. (Igazából nekem fogalmam sincs mennyit költünk családi-pótlékra egy évben – mennyire komoly összeg ez?)
  Amúgy hogyan, mennyiből lehet ezen a szégyenteljes állapoton érezhetően változtatni? Nyilván bonyolult és hosszú folyamat, de mi az az összeg, amitől legalább kicsit legalább feljebb másznánk a listán?

 • fullaccount

  Hogy lehetséges, hogy a baltiak, akik eléggé csúnyán megszívták a válságot, mégis jobban állnak, mint mi?

  • Tibor Gulyás

   úgy hogy nem ilyen büdösbunkókat küldenek a parlamentjükbe mint mi..
   ezek a táblázatok azt is mutatják hogy mennyire rosszul választanak a választók, tehát valaminek azért örülhetünk is, mert a táblázat szerint a bolgárok még rosszabbul választottak mint mi, és ott valamivel primitívebb emberek ülnek a parlamentben..ha lehet ennek örülni egyáltalán..:-)

  • http://anonymand.blogspot.com anonymand

   Hogyan lehetséges?
   Úgy, hogy a kormányuk nem szociálisan érzéketlen, hogy nem a csóróktól vesznek el bajok (“háborúk”) idjén pénzt, hogy azzal az amúgy is jobb sorsban levőknek kedvezzenek.
   Nem rezsicsökkentenek azoknak, aki a vízforgatót működtetik, garázsfelhajtót fűtik, és többszáz négyzetméteres házukat fűtik ki.
   Ilyen egyszerű.

   • fullaccount

    Konkrétan a baltiak közül a lettekről lehet tudni, hogy sokáig szidták őket nemzetközi szervezetek, hogy embertelenek a megszorításaik és nincsenek tekintettel a szegényekre. Ehhez képest mégis itt ez az eredmény. Hát ezért is kérdeztem.

    • http://anonymand.blogspot.com anonymand

     Tudod, ha kicsit kotorászol a neten, lehet elég sok olyan cikket találni, amelyben megemlítik, hogy a 2008-2009-es válság éveiben a fokozódó gazdasági nehézségek ellenére foltozzák a szociális hálót. Ezek az országok belátták, ha egy bizonyos szintet meghalad a szegénység (szegények száma), akkor kezelhetetlenné válik a dolog. Vagyis megelőző intézkedéseket tettek, a nyomorba csúszás ellen.
     A mi nagyra becsült kormányunk 2010-óta intézkedések sorozatával biztosította, hogy a középosztályból a lecsúszás minél könnyebb legyen.
     Lesz még gond ebből, hidd el.

    • Zoltán Pogátsa

     Olvasd el a Bertelsmann tanulmányt. Benne van.

     • fullaccount

      na, megtaláltam az angol nyelvű verziót. jól elrejtették német cím alá 😀 de szerencsére aztán kiszúrta a szemem az “englisch”. szóval akkor megnézem. tényleg érdekel.

 • http://asimind.hu/ Asi Mindasi

  Emberséges közviszonyok nélkül, – mind odaveszhetünk! Ezt kéne már minél
  többeknek a saját jól felfogott érdekükben is megérteni: A reális és
  szükséges társadalmi stabilizáció program kiindulópontja, nem más, mint
  az Európai alapjövedelem bevezetésére való tömeges igények felmutatása! –
  Ezért ez a hír téged is, mindenkit érint. – Segíts, magadon úgy, hogy
  közben mindenki, mindenkin is segít. – Kérünk oszd meg a hírt, ahol csak lehetséges.

  Mert van alternatíva.

  Csak mutassuk fel együtt sok százezren, millióan az Alternatívát! Igen,
  összefogás, összetartás az Európai alapjövedelem bevezetéséért
  lehetséges és szükséges..

  Az alapjövedelem egy olyan új,
  korszerű eszköz, aminek a bevezetése mindenkinek személyesen is a
  hasznára válik, és ami egyben a társadalmi anyagi/gazdasági biztonságot
  stabilizálja, – és amivel egyszersmind véget vethetünk a kirekesztő
  szabadság korlátozó politikáknak! Érdeksérelmek nélkül.

  Mondj te is nemet a nélkülözésre, – és igent az Európai alapjövedelem bevezetésére!

  – Hogyan is lehetne úgy szabadság, meg egyáltalán civilizált emberi
  világunk, amikor a piacgazdaság olyaténképpen való hibás működtetése
  történik, hogy a társadalmak egyre nagyobb csoportjai kirekesztve vannak
  az alapvető javak eléréséből, a létszükségleti megélhetésükből?!

  – Ne habozz, Állj ki a jogaidért, magadért – csatlakozz te is az
  Európai alapjövedelem bevezetéséért indult Európai alapjövedelmi
  mozgalom hazai szekciójához a tetszik gombbal!
  Egységben az igazságosság szelíd és határozott ereje !
  Egyetemes alapjövedelem – havi fix. 10.900 ember kedveli · 628 ember beszél róla

  http://www.facebook.com/Alapveto.Jovedelem

 • Lajos villányi

  szeretném látni ezeket a táblázatokat az “mtv-n” ,a BÉÉla tolmácsolásában! higgyék el forditott lenne a sorrend!

 • Tibor Gulyás

  na ezért álbaloldal az álbaloldal..
  és még meg is sértődnek rajta..
  de hogy a fidesz folytatja ezeket a tahó hagyományokat na az ám az ultragáz..

 • Géza Farkas

  csodás világ csak így tovább

 • Quercus

  Orbán megígérte, senkit nem hagynak az út szélén. Tartotta a szavát. Belerúgták őket az árokba.

  • Stark

   hiába, mindenről azorbán tehet…

   • http://anonymand.blogspot.com anonymand

    Már elnézést kérek!
    Kinek van kétharmada?
    Kinek lehet beleszólni (javított verzió) abba, hogyan is legyen?
    Mit tartalmazott a 2010-es választási “program”?
    Mit tett Bonsai Duce és csapata ez ügyben?
    Részletesebben itt:
    http://kismalac.blog.hu/2014/09/15/unortodox_harc_a_szegenyseg_ellen#comment-form

    • Zoltán Pogátsa

     Kérlek a pofázás szót ne.

     • http://anonymand.blogspot.com anonymand

      Igaz ugyan, hogy az ellenzék beleszólási lehetőségeit firtattam kicsit erős kifejezést használva, tehát mást szerintem nem sértő módon, de kérésedre természetesen javítottam.

    • Meri

     Hogy hol vagyunk, az nem annak a jelzése, hogy merre megyünk, hanem hogy ez előtt merre mentünk…

     A gyerekszegénységről talán azokat kéne megkérdezni, akik itt hagyták 85%-os államadóssággal, szétforgácsolódó társadalommal és nyakig eladósodott lakossággal az országot 8 éves tolvajlás után.

     Ma bizony nem a szegények leszakadásának a megalapozása az első prioritás, hanem a húzórétegek támogatása. Aztán ha sikeres lesz az ország, akkor jut a maguk lábán megállni nem képes rétegeknek is.

     Ez a jobboldali gondolatmenet. A baloldali meg az, hogy osszuk szét a maradék kenyeret igazságosan. Aztán hogy jövőre mit eszünk, az majd a következő kormány problémája…

     Ez a kormány jobboldali. Tessék megszokni!

     • http://anonymand.blogspot.com anonymand

      “A gyerekszegénységről talán azokat kéne megkérdezni, akik itt hagyták 85%-os államadóssággal, szétforgácsolódó társadalommal és nyakig eladósodott lakossággal az országot 8 éves tolvajlás után.” – a 85% áll most is, bár 2 130 milliárdnyi manyup-pénz benne.
      Hála Istennek a Budai-Papcsák duó annyi “ügyet” sem tudott bírósági szakaszig eljuttatni, hogy két kéz kölljön az összeszámláláshoz. De Te állítod a 8 éves tolvajlást.
      Akkor a jelenleg folyó dolgokat minek neveznéd?

      “Ma bizony nem a szegények leszakadásának a megalapozása az első prioritás, hanem a húzórétegek támogatása.” – kissé pongyola a fogalmazás. Nem hogy prioritást nem élvez a szociális háló, a szegénység növekedésének megakadályozása, de a fasorban sincs.
      Külső “C” vágány.
      Szerinted helyesen.
      Ez is egy vélemény.

      “Aztán ha sikeres lesz az ország, akkor jut a maguk lábán megállni nem képes rétegeknek is.” – erről tudnál valami konkrétabbat. Én a papoktól hallottam (már több ezer éve mondják), hogy majd a feltámadás után milyen jó lesz.
      Szóval a mikorról valami kézzelfoghatót, ha lehet.

      “Ez a kormány jobboldali. Tessék megszokni!” – nem olyan nehéz, vezettem én már jobbkormányost, Szibériában meg aztán pláne megszokott. :)

      Nem azzal van a baj, hogy jobb,- esetleg baloldali a kormány.
      Azzal van a baj, amit, ahogyan csinál a jelenleg regnáló.
      Ha valakire igaz, akkor rájuk igen, hogy: utánam a vízözön!

     • http://anonymand.blogspot.com anonymand

      “Ma bizony nem a szegények leszakadásának a megalapozása az első prioritás,”…
      “Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás lett a harmadosztályú Kisvárda stadionjának építése” – tudjuk, hogy mi a prioritás.
      “Ez a jobboldali gondolatmenet.”
      “Korábban arról volt szó, amikor még a kisvárdai Seszták Miklós nem volt miniszter, hogy a harmadosztályú csapat stadionját 120 millióból fejlesztik. De nemrég éppen Seszták Miklós jelentette be az egyik kormányülés után, hogy a kabinet jóváhagyta a fedett nézőteres, fűtött talajú és villanyvilágítással ellátott stadion építését. Mindezt 920 millió forintból.”
      “Ez a kormány jobboldali. Tessék megszokni!” – én pl. nem szívesen szokom meg az ilyesfajta prioritásokat.

      “Aztán ha sikeres lesz az ország, akkor jut a maguk lábán megállni nem képes rétegeknek is.” – majd.
      Ha sikeres lesz.
      Addig is első a foci, mert attól nyő a GDP.
      Attól terem a munkahely.
      Attól leszünk kiművelt emberfők sokasága…

     • Éva Schwéger

      Megszokjuk, csak nem fogadjuk el. A nyomorgók cinikus félresöprése nem keresztényi gondolkodás.

     • nedudki

      Nyilván mindenkinek van felelőssége benne – mondjuk az adósság azóta sem csökkent, a tolvajlás meg nőtt. (5 év 2/3-os kormányzás után, csak a békemenetelők színvonalán érv, hogy gyurcsányék is loptak) A korábban is rossz adatokat sikerült jelentősen tovább rontani.
      De könyörgöm milyen húzórétegnek megy itt a pénz? Vagy a húzóréteg támogatása Szijjártó Petike villája, a főnök stadionja?
      Amúgy éppen arról lenne szó, hogy az ország soha nem lesz sikeres, amíg a fenti problémával nem kezd valamit.

     • Zsuzsesz

      Osszuk szét a kenyeret Viktoréknak! Ja nem kell! Szétosztják ők maguknak!

     • http://anonymand.blogspot.com anonymand

      “Ez a kormány jobboldali. Tessék megszokni!” – hát hiszen vagy túléljük, vagy túléljük!

      De, hogy meg nem szokom az biztos.

      “Ez a jobboldali gondolatmenet.” – teszek ide neked egy kis adalékot, hogy a”jobboldali gondolatmenet” igazi szépségét megvillantsam, mert oly nagyon büszke vagy rá:
      Hír 1.:
      “16 ezres kisváros kap milliárdos új stadiont
      2014. október 3. péntek 17:19:59″
      http://www.mfor.hu/cikkek/120_millio_helyett_egymilliardbol_epul_stadion_a__libalegelon_.html

      Hír 2.:
      “A kormány átcsoportosította a tavalyi költségvetési maradványt”
      “A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményeinek működési kiadásai 253 millió forinttal, a közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás pedig 120 millió forinttal csökken.”
      http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/a_kormany_atcsoportositotta_a_tavalyi_koltsegvetesi_maradvanyt.587684.html

      “Ez a jobboldali gondolatmenet.” – azt hiszem eddig elfelejtettem: GRATULÁLOK!

     • Kevin McCormic

      Aha. Ez a kormány nem jobboldali. A zsebükön kívül meg más nem érdekli őket.

     • Kevin McCormic

      Az egészségügy és az oktatás leépítése is a húzóréteg támogatása, tessék mondani? Megvettek az egy kulcsos adóval és most azt hiszed téged támogat a kormány. Hát hogyne, hiszen a Télapó is létezik.

   • Kevin McCormic

    Bizony ők

 • VIII. Nagyapó

  Észtország, mint szociális ország? Na, ne már…

  (Ezek az adatok leginkább a – nálunk Háztartási Költségvetési Felvétel néven futó – EU SILC mintavételes surveyből származnak. Erről azt kell tudni, hogy köztudottan sokkal rosszabb képet ad a háztartások jövedelmi helyzetéről, mint akár a (kiskereskedelmi és más információkat is figyelembe vevő) fogyasztási adatok, akár az (egyébként szintén nem túl rózsás) SZJA-bevallások. Ennek oka részben, hogy a KSH sokkal könnyebben eléri az alacsonyabb jövedelmű háztartásokat. A probléma persze más országokban is jelen lehet, de kérdés, ott is ilyen mértékben-e. A “social exclusion” ezen belül is részben szubjektíven értelmezhető kérdésekre épül, amiben Magyarország rendszeresen rosszabbul teljesít, mint az objektívebb mérőszámokban. De pl. az egyenlőtlenségeket mérő Gini-koefficiens még a SILC alapján is jóval kedvezőbb nálunk, mint a balti országokban.)

 • istvanka

  Ehhez tegyétek hozzá az ásd el magad mozgalom beindítását és a stadion program felpőrgetését!Adva van a járda ami azért épült,hogy a dolgozó jól járjon és azért szedik fel,nehogy ez a lehetőség bekövetkezzen!Mondá Hofi cirka 3O éve!Ma is aktuális!

 • Quercus

  Meg kellene végre érteni a Tusványfürdői beszédet. Kiknek, és miről szólt.
  Orbán olyan egyszerű, mint a faék. Csak állandóan túl misztifikálják.

 • lzoli41

  Mindegyik adatunk trendszerű romlást mutat. Az alapvető oka a folyamatos leértékelő gazdaságpolitika, ami már a rendszerváltáskor megkezdődött. Ez a jövőt is mutatja. Sok kilátás nincs ennek tükrében a magasabb hozzáadott értékű termelésbe való bekapcsolódásba. Ez azzal is jár, hogy a motivációs szint is süllyed. A Maslowi szükséglet piramison is haladunk lefelé. Ezeket a jövedelmek stagnálása csökkenése okozza. A globális jövedelemnövekedési görbén a legrosszabb helyen vagyunk, hisz az elmúlt húsz évben(1988-2008) csak öt százalékkal nőttek a jövedelmek. A gazdaságpolitikusok hibásan alkalmazkodtak. Sedlaceknek van erre egy jó kifejezése a Jó és a rossz közgazdaságtana című könyvben, amit úgy hív, hogy a hármas skizofrénia. A következő kérdésekre kell megfelelni: Mi értelme a közgazdaságtannak? Hogyan kell azt a gyakorlatban alkalmazni? Milyen kapcsolatban van más tudományágakkal?
  Ez egy jelentős nézőpont váltásra utal. A fenti tényekből kiindulva a gyerek szegénység megszüntetéséből kell kiindulni, mert az a felemelkedés alapja és ahhoz kell megkeresni a pénzügyi egyensúlyt Kopátsy Úr Hetényire hivatkozva mondta azt, hogy a társadalmi egyensúlynak van egészséges gazdaságpolitikája és abból következik a pénzügyi egyensúly.

 • vakablak

  nemeth sandort allitolag a jobbik koztarsasagi elnolnek akarja jelolni… Ez igaz?? Errol is irhatnatok mert mindenki errol beszel!

  • Biff Tannen

   Huh, ez kicsit viccesen hangzik. Azt hiszem az már tényleg a világvége apokalipszishoz vezetne, úgyhogy szerintem ez csak kamu, sci-fi, kalandfilm és mítosz szintjén lebeg valahol. Ha meg csak abból indulok ki, hogy ha jól emlékszek Jézus se engedte, hogy királlyá tegyék, gondolhatod mennyire supportált dolog oda fentről egy vallási vezetőnek politizálnia. 😀 Jaj miket beszélek, már politizál ….

   • Tomi

    Helló.
    Félreérted azt a sztorit egy kicsit.
    Egyrészt Jézus a Biblia szerint király, ő maga sem cáfolta (pl Pilátusnak sem), hogy uralkodni fog, szellemi, politikai sőt katonai vezető is egyben. A Biblia Jézust politikusnak is bemutatja.
    Másrészt a Hitgyüli politikai tényező. Minden szervezet, ami tömegeket vonz, politikai tényezővé válik mindenhol a világon. A sport is az, az egyházak is azok. Azért politikai tényező, mert a politikusok döntenek róluk. Ha pedig egy szervezetről a politika dönt, akkor az a jó, ha a szervezet képviselője jelen van a döntéskor, vagyis politizál. Különben hogy lehetne valaki valami vezetője, ha nem képviseli?

    • Biff Tannen

     Nincs köztünk félre értés Jézus szerepét illetően, ám élesen elkülönítette magát a földi politikától, ahogyan a tanítványai is. Emiatt (se) engedte magát királynak kinevezni. Ennek egyrészt az az oka, amit írtál, hogy az ő királyságának semmi köze az itteni dolgokhoz, másrészt meg a biblia azt is feltárja, hogy jelenleg ki az aki uralkodik a Földön és kinek a kezében öszpontosul a politikai hatalom. Egy ízben Jézusnak is fel lett kínálva ez a hatalom egy imádati aktusert cserébe, de köszönte szépen nem élt vele. Magyarul minden politikai dolog Isten ellenségének kezében van, hiszen Jézus egy pillanatig se vonta ezt kétségbe, másrészt meg miféle kísértés lett volna akkor az? Na ezért mondom, hogy aki Istent képviseli, nem lehet(ne) politikai szószóló, kivéve akkor, ha a vallási tevékenysége is a megtévesztésre épül. Különben meghasonlás lenne. Igy viszont szépen támogatják egymást, csak hát nem a jó oldalon vannak. Ez van.

 • vakablak

  Szerintem ez a konyv ennek a fordulatnak az elokeszitese! A jobbik nem veletlenul szorja ki a nacikat a soraibol. Lehet hogy Vona Gabor megtert????!!!

 • szerintem

  francnak sincs türelme ezt végigolvasni

 • Jo Nathan

  Udo Ulfkotte kijelentéseit és leleplező elbeszéléseit azok vitatják, aki szeretik a mások által kreált valóságot elfogadni az objektív tények helyett, mert ez így kényelmesebb, pláne ha ebből ők is profitálnak…
  Érdekes, hogy amikor előkerül a Hit Gyülekezete és Németh Sándor személye, akkor csak egy önkéntes alapon ügynökké, majd később bértollnokká vált személy igencsak hiteltelen és a röhely katagóriába tartozó fikcióit durrogtató könyvét tudják felhozni. A Fesz van könyvre minden ember, aki csak egy kicsit is ismeri a fenti keresztény közösséget vagy annak vezetőjét, személyét azonnal legyint. A tény, hogy ezt a fiktív és a valóságtól elrugaszkodott kreálmányt próbálják kétségbeesetten újra és újra felhozni Németh úr személye ellen is bizonyítja, hogy azóta sem tudnak és nem is fognak tudni semmi kompromitálhatót felmutatni a fenti személlyel szemben, csupán egyesek unszimpátiája és irigysége tetszik vissza ezekből a cikkekből. A fenti okfejtés tehát a karaktergyilkosság visszataszító műfajának egy friss példánya.

  • Tomi

   Lájk.

   A “Fesz van”-t a politika rendelte. Az időzítése, propagálása (még az akkori rádiókabaréban is népszerűsítették!) egyértelműen ezt bizonyítja. Ez pedig sokmindent elmond a hitelességéről.

   • Truth

    Persze. És az Autonóm Gyüli tagjai meg jezsuita ügynökök voltak…Németh Sándor pedig tévedhetetlen. Tomi,ha nem tudod bizonyítani,hogy a politika rendelte,ne írj rágalmat,hülyeséget. Ismered az Autonómos vezetőket? Nem volt alaptalan,hogy kiszakadtak. Sok hülyeség elterjedt,de aki sokáig tagja volt a hitgyülinek,rálát a dolgokra,az tudja a dolgokat.

   • Truth
  • Truth

   Azért van igazság a Fesz van-ban. Erről érdemes volt vezetőket,pld. Görbicz Tamás megkérdezni. Persze sok az indulat a könyvben,de nem alaptalan. Persze elterjedt a gyüliben,hogy mindenki ügynök volt,aki kiszakadt stb. Aki vezető volt a gyüliben,és elmegy,az rögtön ügynök volt,stb.

  • lajcsi

   “A Fesz van könyvre minden ember, aki csak egy kicsit is ismeri a fenti
   keresztény közösséget vagy annak vezetőjét, személyét azonnal legyint” …mar megbocsass de aki hites annak tilos a konyvet olvasnia mert “demonizalodik”…akkor ezek szerint aki ismeri a kozosseg vezetojet es szemelyet az alapbol minden olvasas nelkul ismeri a konyv tartalmat is hogy mero hazugsag!…egy ujabb hites vicc :)

  • Bubbax101

   Németh úr, aki hamis ügynökváddal ment neki Bartusnak? Aki ehhez a mocsoksághoz a náci Gój Motorosokat használta fel? Nem úr ez bazmeg, hanem az antikrisztus!

 • 00000momoka

  persze, hogy nem azzal kezdődik, hogy lilára verik, ezt a hülye se gondolja.
  de az 1. jel, hogy a pasi a megkérdezése nélkül eladja a kocsit az ominózus szituban, akkor MENNYIRE fontos neki a felesége és a gyerekei?? vagyis később majd valamiért egyszercsak tényleg fontos lesz? ezt mire alapozzuk? ez nem elég érthető jel???! jééézus.
  bízik a párjában. ja, azért arra a bizalomra rá is kell szolgálni…. használni kéne az eszünket is, bármennyire szerelmesek vagyunk is…

  • http://fcstpauli.com sanktpauli13

   sajnos ez annak az esete, amikor te kintről látod, hogy valaki egy gödörben van. de aki ott volt egész életében, az nem fogja észrevenni…

   • 00000momoka

    milyen egész életében? az első jelekről beszéltem….

    • http://fcstpauli.com sanktpauli13

     általában azok, akik szenvedő alanyai egy ilyen bántalmazó kapcsolatnak, már gyerekkorból hozzák azokat a mintákat, amiket elfogadnak – miközben mások egyértelműen látják, hogy ez nem egészséges. tehát ha ő olyan apa-anya mellett nőtt fel, ahol ilyenek voltak a mindennapok, akkor bizony egy ilyen “kizárnak a lakásból” meg “eladják alólam a kocsit” helyzetet egészen másként lát, mint te vagy én.

     • 00000momoka

      én ezt akkor sem tudom megérteni. egy gyereknél még a minták dominálnak, aszerint él és cselekszik. de felnövünk, tudatosulnak bennünk az akkor átéltek, rálátásunk lesz az akkori körülményeinkre, ha nem is mindent, de megértjük a motivációkat. későbbi tudásunk alapján nagyrészt reálisan meg tudjuk ítélni a szüleink viselkedését is.
      és akkor már azt is tudjuk, mi ezt akarjuk-e csinálni. ha rossz volt, azért nem, ha jó, akkor azért megpróbáljuk ugyanúgy.
      az én családomban is voltak nagyon elhibázott dolgok, és eszemben sincs aszerint a “minta” szerint élni, ugyanúgy elcseszni.
      ha egy ilyen dolog az 1. pillanatban nem is esik le, mert valahogy természetesnek tűnik, akkor a 2.-ban vagy a 3.-ban könyörgöm, nem hiszem el, hogy nem fogja fel, nem méri fel a lehetséges következményeket, de ha csak elkerülni akarja is azt az egykori helyzetet, mert eszébe jut, mit érzett akkor, hát már azért meg kéne szólalnia a vészcsengőnek…!

     • Jámbor Éva

      Nem mindenkinél szólal meg.

     • karalabe4

      Igaz, hogy nem mindenkinél esik le a 20 fillér olyan gyorsan, mint másoknál. Valószínűleg ez a helyzet ennél a hölgynél is. Én azonban hiányoltam az ő oldalát a történetből (mint ahogy a legtöbb bántalmazásos történetből hiányolom), így elég nehéz megérteni, hogy valójában mi is történt. Az elmondás csak a férfi viselt dolgaival foglalkozott (ami kétségtelenül elítélendő, és nem tolerálandó), így sokkal okosabbak nem lettem tőle, így magyarázatul sem szolgál, miért nem keresnek segítséget a bántalmazott nők. Engem az is érdekelt volna, hogy az elve egy korábbi bántalmazó kapcsolatból menekülő nő milyen segítséget keresett önmaga számára? Hogyan tudatosult benne, hogy miért került bele egy bántalmazó kapcsolatba? Nyilván az első után nem keresett semmilyet, mert azt gondolhatta, hogy ez nem az ő gondja, hanem a volt férjéé (ami a bántalmazást tekintve igaz is), viszont ez a fajta gondolkodás nem oldotta meg az ő saját problémáját – sőt bizonyos értelembe még nagyon bajba vezette -, ahogyan a történetéből kiderül.

  • Elisabeth

   Gyermeket várt és ez elég kiszolgáltatottá teszi az embert. momoka. 😉 Ezzel a helyzettel nagyon könnyű visszaélni.

 • Asidotus

  Az esetek 95%-ában az anyának ítélik meg a gyerekeket. Itt miért nem?

 • Abonyi László

  nagyon “átlátszó” a szándék is… de nyugodtan lehet magyarázni, biztosan az Orbit kormány fújja fel az ügyet, nincs is itt lassan 100.000 bevándorló az országban….

  • Andras Szucs

   Tudtommal nincs itt százezer bevándorló. Átment több, mint százezer. De itt csak az van, akit nem engednek tovább. Kevés olyan hülye van, aki, ha nem magyar, itt akarna maradni. Egy embertelen pszichopata által vezetett országban. Aki ráadásul (igaz a választási rendszer saját érdekeihez igazítása után) 2/3-dal nyeri a választásokat. Így aztán teljhatalma van, amit gátlástalanul felhasznál az ország lerablására.

   • Kovács András

    Átmeneti jelleggel 5-7 ezer migráns tartózkodik folyamatosan az országban. Tranzit országként mind a 170 ezer átmenőhöz volt szerencsénk rövidebb-hosszabb ideig. Lehet így is, meg úgy is nézni az adatokat.

    • Laci

     Hát, szerintem ezt csak úgy lehet nézni, hogy “5-7 ezer migráns tartózkodik folyamatosan az országban”, illeve úgy, hogy százezret meghaladja azoknak a száma, akik jöttek és el is hagyták az országot (csak az idén).

   • Döbrentei

    “Kevés olyan hülye van, aki, ha nem magyar, itt akarna maradni.” — nade akkor a kvótarendszer alapján hogyan fogja Brüsszel ideküldeni azt a pár ezer migránst, aki elvileg ránk jutna. Erőszakkal? Vagy meggyőzi őket, hogy Magyarország tök jó hely, igaz, hogy aki teheti innen is elhúz Londonba pizzát kihordani?

    • Hargitai Soma

     A nyáron ajánlott kvótarendszerben 307 embert kellett volna Magyarországnak elhelyezni…

     • Döbrentei

      Tudtommal most már nem ennyiről van szó, de teljesen mindegy, a lényeg az, hogy NEM akarnak idejönni. Akkor Brüsszel milyen alapon akarja őket idetoloncolni? Ha mi nem akarjuk befogadni őket, és visszaküldenénk őket abba a biztonságos országba, ahonnan átlépték a határt, akkor mi vagyunk a náczifasiszták, de ha Merkel küldi őket ide, az rettenetesen demokratikus és humánus?

     • Hargitai Soma

      Németország és Ausztria nem toloncolja vissza a tömegeket Magyarországra, ugye már precedens is van Magyarország nem biztonságos országként való besorolására. Kizárólag azokat toloncolják ki, akik bizonyíthatóan potyautasok.

      Brüsszel pedig nem toloncol, hanem közös megegyezést és felelősségvállalást akar – ami jogos, tekintve, hogy ez az EU (egyik) lényege.

      Az EU-nak vannak értékrendi alapú és tisztán racionális vállalásai is a befogadással kapcsolatban, ezért fogadjuk be (vagy sem) a menekülteket, a “közönséges” bevándorlókat. Csakhogy a befogadás nem állampolgársággal jár, sőt feltételek sokaságát támaszthatja és kell is hogy támasszon a befogadó ország, mert csak ezek révén lehet jól megoldani azt, hogy hogyan lesz egy esetleg két ázsiai nyelvet beszélő és nálunk nem akkreditált végzettséggel bíró személyből funkcionális helyi polgár.
      Ezeknek része az is, hogy az EU-ba lépő menekült valóban arányosan legyen kezelve és közben a befogadó ország jogai se sérüljenek – ergo nem a menekült dönti el a belépéskor, hogy az EU-ban pontosan hova megy, hanem ezt az EU szabályozza és a megfelelően szétosztott menekültek számának megfelelően támogatja a befogadókat (persze figyelembe véve az adott ország helyzetét is).

      Magyarország kormányát nem önmagában azért kritizálja a nemzetközi politika és sajtó, mert kitoloncol embereket, hanem azért, mert az egész “magyar rendszer” úgy van felépítve, hogy az a fentieket tagadja, azok ellenében cselekszik. Az utóbbi hetekben gyakorlatilag minden EU-s javaslatot megtorpedózott a kormány és minden külföldi kritikára azzal reagált, hogy megpróbált hatalmat demonstrálni a nagykövetek berendelésével. Mindemellett pedig a saját igazát hangoztatta, viszont nem tud eredményeket felmutatni, csak gyalázatos események sorozatát, amik miatt az agresszívebb politikusok, újságírók és kommentelők előjönnek az általad említett kifejezésekkel.


      Amúgy valóban, ez a nyár eleji szám (akkor kellett volna még igent mondani…..), legutóbb 3000 embert hallottam.

   • gladius01

    Itt az alkalom te szarházi . Fogd a motyódat állj be a bevándorlók közé és húz el velük együtt a picsába.

    • Andor

     És te lehetnél a kis szemétdombodon a király.

    • Barna Toth

     proliveszély!

 • Brumm

  Az svt.se nem internetes lap hanem a sved kozszolgalati tv oldala :)
  es a UNHCR vonatkozo adatai 2014 vegeig vannak csak (amit hasznaltak itt)

 • Vidéki

  A szíriaiak Európában 2014-ben forrás: http://pejl.svt.se/.

  Ez a forrás már régen elvesztette aktualitását.

  Annyit számít, mint tavalyi naptáron a légypiszok. Azóta megsokszorozódott a migráció intenzitása.

  Repül a nehéz kő, ki tudja hol áll meg

  Ki tudja hol áll meg, kit, hogyan talál meg!

  mandiner.hu/tag/migracio/

  “The Times: Súlyos hiba a migránsok befogadása. 2015. szeptember 10. 12:57. Súlyos hibának nevezi a The Times szemleírója az Európába érkező menekültek befogadását.”

  Netanjahunak, Izrael állam miniszterelnökének sokkal több esze van, mint a magyarországi balfácánoknak:

  “Izrael nem közömbös a menekültek
  tragédiája

  iránt, de nem tervezi befogadásukat – mondta
  Benjámin Netanjahu miniszterelnök

  vasárnap. . A jeruzsálami közszolgálati rádió
  szerint a kormányfő

  azt is hozzátette, hogy

  “uralni kell határainkat az illegális
  munkakereső

  bevándorlókkal és a terroristákkal szemben.”

 • Kovács András

  Régi adatok, felesleges párhuzamok

 • Mergete

  Azért durva h ahogy telnek a hónapok (és lassan az évek) a könyv első megjelenése óta, egyre inkább az derül ki h Ulfkotte sokkal kevesebb dologban tévedett mint szerettük volna hinni.

 • Sötétség

  Amelyik párt nem érti a leirtakat az ne is induljon. Sajnos a régebbi pártok nagy tapasztalt
  emberei is a multat idézik. Pl: az LMP meg akarja nyerni a választást. Sem önkritika sem
  mérlegelőképesség és kieshetnek. Tudomásul kell venni, hogy van egy nagylétszámu
  baloldal és lesz is. aki ezzel nem számol az mind mind elbukik.Marad a Fidesz.
  Anyagilag csak a vezérek jártak jól mert az egyéni indulók költségeit nem fizették ki.

 • Árpád Somogyi

  Ez a sunyi Péter István, aki nem meri vállalni arcát, osztja az észt. Anyád ha ezt tudta volna, tényleg inkább lenyel.

 • fercsibercsi

  Anyád picsáját koszos komcsi! Ott pofázhattok ahol akartok szaros hazaárulók!

 • Ilosvay András

  Hülye vagy te, csak nem ugrálsz. Estig sorolhatnám az ellenzéki médiumokat, miért kell hazudoznod?

 • gmihaly

  Most akkor piaci termék-e a média, vagy valami más ?

 • Zoltán Karácsony

  Amíg egy LMP-s képviselő egy állítólagos független médiában ekkora ostobaságokat írogathat addig nem kell félteni a sajtószabadságot:)

 • Tranyó

  Megdöbbentő, hogy csak jobbos elmebetegek kommentelnek itt is. Mondjuk, ahol ilyen a saját értelmiségük:

  “A világ számos helyén a jobboldaliság tényleg nem jelent egyet a B-kategóriával a szellemi életben, de Magyarországon úgy alakult, hogy igen. Heller Ágnes magától valaki, Lánczi András csak amiatt, akit szolgál, ezért az ő helyi érdekű valakisége egyetlen méterrel sem terjed túl az ország határán, és egy perccel sem a Fidesz uralkodásán.

  A kisebbrendűségi érzését kontraszelekcióval igazoló jobboldal a rendszerváltás kezdetétől arra törekszik, hogy megkettőzze az intézményeket, majd amikor kiderül, hogy az övék a gyengébb, megpróbálják megszállni vagy tönkretenni a másikat. Így kreáltak maguknak ellenegyetemet, ellen-művészetiakadémiát, ellenkitüntetéseket, ellen-írószövetséget, ellenalkotmányt.”

  “[…] amíg az utolsó színházat el nem foglalják, addig marad valaki, akihez képest másodrendűnek érzik magukat.

  Ezért számukra nem értelmezhető az a kérdés, hogy megéri-e az előrejutást egy párthoz kötni. Anélkül nem lenne semmijük, így viszont 8 éve folyamatosan jöhetnek. Ráadásul a rezsim mellé csomagolt használati utasítás másik kulcsmondata úgy hangzik, hogy csak egyszer kell nyerni, de akkor nagyon.

  Nyertek. Ők jönnek. Cserébe sokáig maradnak.”

 • Klein Botond Alex

  Hajrá Dac !

 • Klein Botond Alex

  Többször voltam kint a meccsen korrektek voltak a biztonságiak….

 • Klein Botond Alex

  Nincs igaza az úsjág írónak a rendfenntartás nem nemzetiség kérdése

 • Péter Tóth

  Ez a cikk egy szemét, melynek egyetlen célja a provokáció! A cikk írójátol kérdezném, hogy hányszor volt DAC meccsen, hogy ilyen ingoványos talajra mer tévedni az állításaival???

 • http://hungaryultras.blogspot.hu/ Hungarian Ultras

  Botond kb. ezt a cikket te csak magyarra fordítottad a szlovák ultrák oldaláról nem több…
  Vagyis mindenki saját szemmel nézi ,ez egy szlovák tollából íródott. Van benne sok igazság ,de mindig csak a magyarok …. khm… véletlen biztos. :)

  • http://www.dotoho.blog.hu Csehszlovák Kém

   A tenyekrol irok, nem kivanok a szurkoloi adok-kapokba beszallni vagy allast foglalni. A forrásaimra hivatkozok. Elfogulatlan szemmel nézem ezt a történetet, a cikkben beszámolok a magyar szurkolókat ért támadásokról is. Az általad hivatkozott szlovák ultra oldal nem tesz ilyet.

   Kommented egyébként erősen hasonlít a szlovák ultrák világlátásához, ott “csak a szlovákokat” bántják, nálad meg “csak a magyarokat”. Beszédes az avatarod is: “Utálunk, Románia”.

   Felhívom a figyelmed a leadképen lévő drapira: “Ultras have no nationalities” :)

   • Both Milan

    Messze vagy te az elfogulatlansagtol te antimagyar korcs ! A rasszista magyar ellenes megnyilvánulást a trencseni majmok kezdtek egyértelmű ok voltak a provokátorok

 • Klein Botond Alex

  Bumm.sk felvidéki újság megírta az igazságot Trencsényiek provokálták a biztonságiakat…

 • Both Milan

  Botond botond súlyos eset vagy te korcs

 • Gyula Kotosz

  Javasolom a blog nevének a sokkal ideillőbb zagyválóra változtatását, mert már annyira átlátszóan buta írásokkal látja el a nagyérdeműt, hogy hitelessége a mínusz végtelen felé tendál tétován.

  Izgatottan vártam, hogy felsorolja az oroszbarát oldalakat, hogy tudjam, mit olvassak. De ez sem derült ki, humbuk a teminus technicusa ennek az átlátszó zagyva hülyeségnek.

  • CameloTA

   Menj ki az utcára meztelenül, nézd meg jó idő van-e.

 • Tomi

  …igen, sajnos Valóban sokmindenben egyetértek, de politizálni kell, ha rossz irányú folyamatokat befolyásolhat egy bibliai erkölcsű ember. Jól tette Németh Sándor, hogy politizált. Szerintem Dávid politikus is volt (szövetségkötések, országszervezés) Jézus azt mondja, hogy igyekezzetek a város jólétén, mert az a ti jólétetek.

  Másrészt a világ gonosz, a világ istene a sátán, mégis a keresztényeknek sónak kell lenniük a világban, hogy lassítsák a romlást. Néha ezt választásokon is meg kell tenni, ha lehet. Jelenleg másra nincs esély, mert valóban, ahogy írod, a gonosz áll a rendszer mögött.

 • Biff Tannen

  Ez igy van. Én a magam részéről nem az emberi politikusokban bízok, emiatt nem is szavazok rájuk. Megoldást Krisztus uralma fog jelenteni. “Jöjjön el a Te országod…úgy a Földön is.” Na ott lesz Király Jézus, ez itt csak bohóckodás és amatőr kísérlet arra, hogy képes az ember politikával úrrá lenni a problémáin, pedig dehogy. Ha hihetünk a Biblianak, le lesz cserélve az összes emberi kormányzat a Krisztusira. Addig politizálnak, amíg még lehet.

 • Tomi

  Egyetértek, bár én a szavazást jónak tartom, lehet választani a rossz és a még rosszabb között. De valóban Krisztus uralma lesz a megoldás, de még Ő is vasvesszővel (is) fogja terelgetni a népeket!

 • Ferenczi Krisztián

  Aha, ha meg nem kiállt konteot, akkor ez bizonyítja, hogy igaz 😀 Mi az ilyenkor tuti eljárás?

  Erről az a sztori jut eszembe, amikor két ismerősöm közül az egyik megvádolta a másikat, hogy “tudja, ráhajtott a bnőjére!”. Ami egyébként kicsit sem volt igaz, a valóságtól fényévekre járt a feltételezés is. Nevezzük az elsőt Ákosnak, a megvádoltat meg Pistának.
  Elsőre Pista nevetett, de Ákos tolta az okosat és mindentudó bölcset, hogy “Most nevetsz, de tudom, hogy tetszik neked, és csak szeretném elmondani, hogy nincs esélyed.” Pista már nem nevetett, szemében felcsillant a felismerés, hogy tényleg komolyan gondolja a vádakat, és elkezdett gondolkodni, hogy na baszki, erre mit reagáljon?
  Ha tovább tagad, akkor emiatt lovalja bele magát a dologba, azt nem teheti, hogy nem reagál, mert vmi reakciót várnak, ha meg azt mondja, “oké, tényleg tetszik”, akkor meg ez a bizonyíték, hogy NA UGYE!

  Pont a konteo hívők sajátja inkább, hogy ha nem reagálnak, akkor ez igazolja, ha hivatalosan cáfolják, akkor az igazolja, ha csak félhivatalosan cáfolják, akkor az igazolja, ha meg igazolják, akkor az igazolja. Bármi is történik, a konteo nem is konteo, hanem igazság.

  Van bármi olyan, ami egy konteo hitnél a konteo hívőt meggyőzi, hogy konteóról van szó?

 • Gyori Ferenc

  Ó, bárcsak itt lenne, hogy mi is jól megalázhassuk, amiért hagyta magát megalázni. Abból majd tanul!

  (És fogadjunk, van, akinek nem esett le, hogy ez szarkazmus, mert tényleg vannak ilyen vélemények is…)

 • Zoltán Nemcsényi

  Ne panaszkodj, ha kétfejű unokád lesz.

 • Both Milan

  Ez egy provokalo idióta antimagyar BALfasz és nem több